Kalade alamõõdud, kuidas mõõta kala alamõõtu ja karistused keelatud (alammõõdus ja püügikeelu ajal) kalade püüdmisel.
Kalade alamõõdud, kuidas mõõta kala alamõõtu ja karistused keelatud (alammõõdus ja püügikeelu ajal) kalade püüdmisel.
Kalade alamõõdud, kuidas mõõta kala alamõõtu ja karistused keelatud (alammõõdus ja püügikeelu ajal) kalade püüdmisel.

Kalade alammõõdud

Kalade alammõõdud ning mõõtmise nõuded on esitatud kalapüügieeskirjas lisas 3 (jõustunud 01. 01, aastal 2024). Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt kõigil veekogudel.

Tähelepanu peab juhtima, et alates 2024. aastas on haugi alammõõt 50 sentimeetrit endise 45 sentimeetri asemel.

Sisukord:

Kalade alammõõdud

 • Ahven: 21cm (ainult meres, mujal alammõõt puudub)
 • Angerjas: 35cm meres, 55cm Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi – ja Pihkva järves ning emajões. Kõigis teistes siseveekogudes on angerja alammõõduks 50cm.
 • Haug: 50cm kõikidel veekogudes
 • Jõeforell: 50cm kõikidel veekogudes
 • Jõevähk: 11cm kõikidel veekogudes
 • Kammeljas: 30cm kõikidel veekogudes
 • Koha: 51cm Võrtsjärves. Teistes siseveekogudes ja meres 46cm
 • Latikas: Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ning Väikeses Emajões 35cm. Teistel veekogudel latika alammõõt puudub.
 • Lest: alapiirkonnas 28 on lesta alammõõduks 21cm ning alapiirkonnas 29 ja 32 on alammõõduks 18cm
 • Linask: 30cm kõikides veekogudes
 • Luts: 40cm kõikides veekogudes
 • Lõhe: 60cm kõikides veekogudes
 • Meriforell: 50cm kõikides veekogudes
 • Rääbis: 12cm kõikides veekogudes
 • Siig: Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes on alammõõduks 40cm ning meres ja sinna suubuvates jõgedes on siia alammõõduks 35cm
 • Säinas: meres ja sinna suubuates jõgedes on alammõõduks 38cm
 • Tursk: 35cm kõikides veekogudes
 • Vimb: 30cm kõikides veekogudes

Kalade alammõõdud tabelina

Kalaliik Veekogu Alammõõt (L, cm)
Ahven Meres 19cm
Muud veekogud Alammõõt puudub
Angerjas Meres 35cm
Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ja Emajões 55cm
Muud veekogud 50cm
Haug Kõik veekogud 50cm
Jõeforell Kõik veekogud 50cm
Jõevähk Kõik veekogud 11cm
Kammeljas Kõik veekogud 30cm
Koha Võrtsjärves 51cm
Meres ja teistes veekogudes 46cm
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ning Väikeses Emajões 35cm
Muud veekogud Alammõõt puudub
Lest Alapiirkonnas 28 21cm
Alapiirkonnas 29 ja 32 18cm
Linask Kõik veekogud 30cm
Luts Kõik veekogud 40cm
Lõhe Kõik veekogud 60cm
Meriforell Kõik veekogud 50cm
Rääbis Kõik veekogud 12cm
Siig Kõikides siseveekogudes 40cm
Meres ja sinna suubuvates jõgedes 35cm
Säinas Kõikides veekogudes 38cm
Tursk Kõikides veekogudes 35cm
Vimb Kõikides veekogudes 30cm

Kalade mõõtmise nõuded

Korrektse kalade alammõõdu saamiseks tuleb mõõta kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestama), vähk asetatakse mõõtelauale või – lindile selili asendus.

Alammõõduliste kalade eest karistused

Alamõõdulised kalad tuleb koheselt veekogusse tagasi lasta ning kõik kalad, mis pannakse sumpa, jäetakse paati või muul moel veekogusse tagasi ei lasta peavad olema mõõdulised. Isegi seda juhul kui kala on tugevalt vigastatud ning ellujäämise tõenäosus olematu.

Alammõõduliste kalade veekogusse mitte laskmiselt kui ka kalapüügi keeluaegadel püütud kalade eest on ette nähtud kopsakad trahvid. Iga keelatud kala mitte vabastamisel tuleb hüvitada keskkonnale tekitatud kahju, mis on välja toodud Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju Lisa 1.

Tabelis toodud määrad korrutatakse viiega. Kui isendite arvu ei ole võimalik tuvastada, siis kahju hüvitatakse kilogrammi järgi. Lisaks olenevalt asjaoludest määratakse ka trahv, mis eraisiku puhul võib küündida koguni 1200-euroni.

Näiteks alamõõdulise haugi või haugi keeluajal püütud isendi eest tuleb tasuda 35 eurot keskkonna kahjusid, millele lisandub kopsakas trahv sõltuvalt asjaoludest.