Mitme õngega (kalapüügivahendiga) võib korraga üheaegaselt püüda?

Mitme õngega (kalapüügivahendiga) võib korraga üheaegaselt püüda?

Kalapüügiseadus jagab kalastamise tinglikult kolmeks – õngepüük, harrastuspüük ja kutseline püük ning see ka sätestab, et mitme õngega või kalapüügivahendiga võib korraga üheaegselt püüda.

Püügivahendite arv õngepüügil

Iga mehe õigus on püüda tasuta ühe lihtkäsiõngega ja selleks ei ole vaja mitte ühtegi luba. Lihtkäsiõng on õng, mis koosneb ridvast, kuni 1.5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, ujukisest ja rakusest ning söödaks kasutatakse ainult looduslikku sööta.

Õngepüügi seaduse täpne sõnastus (kalapüügiseaduse §10 punkt 1)

(1) Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval või eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades lubatud püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid.

Kõige tähtsam on ülaltoodud seaduses meie poolt allakriipsutatud ja esiletoodud osa, mis tähendab, et tasuta ja ilma ühegi loata tohib igaüks püüda ainult ühe lihtkäsiõngega.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte lihtkäsiõnge või lisaks lihtkäsiõngele ka mõnda muud püügivahendit, siis tegu on harrastuspüügiga ja tuleb soetada harrastuspüügiõigus.

Püügivahendite arv harrastuspüügil

Harrastuspüügi jaoks tuleb osta harrastuspüügiõigus ja see tagab, et sel juhul võib püüda samaaegselt kuni kolme sama või eri liiki püügivahendiga, välja arvatud vedel (trollimine), vähinatt ja vähimõrd.

Harrastuskalapüügivahendi kasutamise kitsenduse seaduse täpne  sõnastus (§ 24 punkt 2)

(2) Harrastuskalapüügil on keelatud kasutada samal ajal rohkem kui kolme sama või eri liiki püügivahendit, välja arvatud vedelit, vähinatta ja vähimõrda, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

Seaduses on tähtis ülaltoodud meie poolt allakriipsutatud ja esiletoodud osa, kus öeldakse, et samal ajal tohib kasutada kuni kolme sama või eri liiki püügivahendit. Edasi tuleks vaadata, mis on seaduse mõistes püügivahend (antud juhul harrastuspüügivahend).

Harrastuspüügivahend on spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng ehk krunda ehk tonka, und, käsiõng ja ühe isiku korraga kasutatav rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun, räimeõng, nakkevõrk ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaldavõrk, kuni 100 konksust koosnev õngejada, kuurits, liiv, vähinatt, vähimõrd ja kadiska.

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, õngenöörist, konksust, raskusest ja ujukist ning söödaks kasutatakse ainult looduslikku süüta. Sel juhul võib püüda ilma harrastuspüügiõiguseta. Kui aga ridval on näiteks rull või kasutatakse lanti, siis tegu ei ole enam lihtkäsiõngega ja kalapüügiks tuleb soetada harrastuspüügiõigus.

Harrastuspüügivahendi seaduse täpne sõnastuse leiab kalapüügiseaduse §23  punktis 1 ja punktis 2 ning kuna tegu on pika nimekirjaga, siis ei hakka seda eraldi välja tooma, vaid lihtsustame seaduse sõnastust.

Seadusest tulenevalt on harrastuspüügil keelatud kasutada sama aegaselt rohkem kui kolme harrastuspüügivahendit. Näiteks korraga on keelatud samaaegselt püüda rohkem kui kolme põhjaõnge, kolme unna või mistahes harrastuspüügivahendiga. Kui näiteks olete kasutanud kahte unna, siis tohib veel püüda ainult ühe püügivahendiga või kui püüate kolme põhjaõngega, siis on keelatud samal ajal spinninuga lanti loopida.

Teisisõnu ülaltoodud harrastuspüügi püügivahendite nimekirjas tohib kasutada korraga ainult kolme püügivahendit. See on väga selgelt ja üheselt arusaadavalt seaduses ka välja toodud. Küll aga  tekitab vastuolu lihtkäsiõng.

Seadus ütleb, et harrastuspüügivahend on lihtkäsiõng ainult juhul, kui kasutatakse rohkem kui ühte lihtkäsiõnge. Seega seadusest saab välja lugeda, et harrastuspüügil tohib kasutada peale kolme püügivahendit ka ühte lihtkäsiõnge, kuna üks lihtkäsiõng seaduse mõistes ei oleks harrastuspüügivahend. Harrastuspüügivahend oleks juhul, kui kasutatakse rohkem kui ühte lihtkäsiõnge.

Kokkuvõte  – mitme õngega, siis võib samaaegaselt püüda

Õngepüügil tohib korraga kasutada ühte lihtkäsiõnge ja sel juhul ei ole vaja harrastuspüügiõigust. Kui kasutatakse rohkem kui ühte lihtkäsiõnge, siis tuleb osta harrastuspüügiõigus. Harrastuspüügiõigust saab osta kalaluba.ee lehelt.

Harrastuspüügil on selge, et tavapäraseid harrastuspüügivahendeid tohib korraga kasutada kolme harrastuspüügivahendit, samas jääb selgusetuks, kas lisaks kolmele püügivahendile võib kasutada ka ühte lihtkäsiõnge või mitte.

See on olnud ka ühtlasi varasemalt foorumites üheks vaidluse teemaks ning lõplikku tõde ei ole selgunud. Igatahes, kui selgub lõplik tõde, siis kindlasti anname sellest ka teada, et mitme õngega (püügivahendiga) tohib korraga püüda ja kas üks lihtkäsiõng on alati lisaks ka harrastus – kui ka kutselisel püügil.

Kui keegi teab vastust, kas harrastuspüügil võib sama aegaselt püüda kolme õngega ehk püügivahendiga ja lisaks sellele võib kasutada ka lihtkäsiõnge, siis palun jätke kommentaar foorumisse.

Korduma kippuvad küsimused

Mitme õngega (püügivahendiga) võib sama aegaselt püüda?
Õngepüügil võib sama aegselt püüda ühe lihtkäsiõngega ja harrastuspüügil kuni kolme püügivahendiga.

Mitme õngega tohib püüda õngepüügil?
Õngepüük on püük lihtkäsiõngega ja sel juhul tohib sama aegaselt püüda ainult ühe lihtkäsiõngega. Rohkemate õngede – ja püügivahenditega püüda ei tohi ja sel juhul on tegu harrastuspüük.

Mitme õngega tohib püüda harrastuspüügil?
Harrastuspüük on püük harrastuspüügiõigusega (igaüks saab osta kalaluba.ee lehelt) ning korraga tohib püüda sama aegaselt kolme püügivahendiga. Näiteks kahe põhjaõngega ja ühe spinninguga, kahe elusöödaga ja ühe unnaga jne.

Kas õngede piirang on inimese või seltskonna kohta?
Õngede arv on piiratud isiku kohta. Näiteks kahe inimesega, kellel on mõlemal harrastuspüügi õigus, siis kahe peale võib olla korraga sees kuus püügivahendit. Lisaks alla 16-aastased õpilased, eekooliealised lapsed, pensionärid, õigusvataselt represseeritud isikud ja puuetega isikud ei pea soetama harrastuspüügiõigust ning neil on see automaatselt olema vastava soodustust tõendava dokumendi (õpilaspilet, puuet tõendav dokument jne.) esitamisel.

Sulle võib veel meeldida...